پژوهشنامه گیاهان دانه روغنی ایران (IJOP) - واژه نامه اختصاصی